Algemene voorwaarden Stephanie Beekvelt Dansdocent

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Stephanie Beekvelt Dansdocent en de afnemer van een sessie , hierna te noemen cursist/ ontvanger.

Stephanie Beekvelt Dansdocent heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot een sessie te weigeren.
Deelnemen aan de sessie is geheel op eigen risico. De eigenaar Stephanie Beekvelt is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de sessie . Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de accomodatie door toedoen van een bezoeker, zullen ten alle tijden verhaald worden.


Inschrijvingen/ aanvraag voor workshops/ traject/ sessies / cursussen 

De overeenkomst tussen de cursist/ontvanger en Stephanie Beekvelt Dansdocent wordt aangegaan voor een eenmalige sessie of traject á drie of zes maanden. De aanmelding voor een sessie en of traject gaat per mail of per sms bericht. Bij bevestiging van uw online aanmelding per sms of mail van de opdracht, gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht (en met de aanmeldvoorwaarden.)

Bij aanmelding voor een traject á drie of zes maanden en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele traject. De betaling van het verschuldigde bedrag dient voorafgaand van de sessie/ traject te worden betaald. Doormiddel van gestuurd betaalverzoek of via ontvangen factuur, kunt u het workshopgeld direct overmaken.

Na ontvangst van betaling is jouw plek gegarandeerd.

De sessie / het traject 

Bij aanmelding dient de ontvanger op de hoogte te worden gesteld van: De globale inhoud van de sessie / traject -Het aantal sessies  -De tijdsduur van een sessie -Eventuele overige verplichtingen Stephanie Beekvelt Dansdocent mag de sessie annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te verandering in privé omstandigheden , langdurige ziekte, etc.

Ingeval van annulering voor de aanvang van de sessie/ traject heeft de cursist/ ontvanger recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de sessie / traject plaats dan zal terugbetaling geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten tijd en aantal overige sessies.

1:1 / duo / kleine groep(4) op aanvraag 

annulering 

Wordt een sessie vroegtijdig beëindigd door de ontvanger, dan zal er geen teruggave plaatsvinden. 
Mocht er sprake van onmacht zijn, welke met Stephanie Beekvelt in overleg is gedaan. Zal na een gesprek tussenbeide altijd naar een tegemoetkoming gekeken worden. Al dan niet in het verplaatsen als in een andere mogelijkheid of deels van de investering terug te krijgen. 

Losse de-armouring sessie/ Massage  / Event

Annulering

Bij annulering in de 48u voor aanvang van de afspraak / Event, wordt 50% in rekening gebracht.

Bij annulering in de 24u voor aanvang van de afspraak / Event, wordt 75% in rekening gebracht.

Bij het vergeten van / niet komen voor de afspraak / Event zonder afmelding, wordt 100% in rekening gebracht. 

Mocht het jou zelf niet lukken om te komen, kun je altijd in overleg met Stephanie, jouw plek aan iemand anders geven. 

Ziekte en afwezigheid

Bij ziekte/afwezigheid van Stephanie ontvangt de cursist/ ontvanger (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen afspraam per SMS/Whats-app en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de ontvanger ook telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerst geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. U heeft dan recht op restitutie. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Stephanie Beekvelt hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op telefoonnummer 06-46347308. Bij verhindering van de cursus vindt geen restitutie van de betaalde afspraak plaats. 

 

Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Stephanie Beekvelt Dansdocent