Algemene voorwaarden Stephanie Beekvelt Dansdocent

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Stephanie Beekvelt Dansdocent en de afnemer van een workshop/ sessie , hierna te noemen cursist/ ontvanger.

Stephanie Beekvelt Dansdocent heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de workshop te weigeren.
Deelnemen aan de workshop is geheel op eigen risico. De eigenaar Stephanie Beekvelt is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de workshop/sessie. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de accomodatie door toedoen van een bezoeker, zullen ten alle tijden verhaald worden.


Inschrijvingen/ aanvraag voor workshops/ traject/ sessies / cursussen 

De overeenkomst tussen de cursist/ontvanger en Stephanie Beekvelt Dansdocent wordt aangegaan voor een eenmalige workshop/sessie of traject á drie of vijf weken. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van ingevuld en ondertekend inschrijfformulier via de mail of per post. Bij bevestiging van uw online inschrijving/ bevestig per sms of mail van de opdracht, gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht (en met de inschrijfvoorwaarden.) Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van de workshop. Tussentijdse inschrijving is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van Stephanie Beekvelt Dansdocent. Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Stephanie Beekvelt Dansdocent behoudt zich het recht voor workshops te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele workshopbedrag of totaal bedrag van de lessenreeks á drie of vijf weken. De betaling van het verschuldigde bedrag dient voorafgaand van de workshop/ cursus/ support/ lessenreeks te worden betaald. Doormiddel van gestuurd betaalverzoek of via ontvangen factuur, kunt u het workshopgeld direct overmaken.

Na ontvangst van betaling is jouw plek gegarandeerd. Geen betaling houdt dan ook in dat de plek niet bevestigd is.

De workshop / traject 

Bij inschrijving dient de ontvanger op de hoogte te worden gesteld van: De globale inhoud van de workshop/cursus/ traject -Het aantal lessen -De tijdsduur van een les -De lestijden -De aanvang van de cursus/workshop- De frequentie van de lessen -Eventuele overige verplichtingen Stephanie Beekvelt Dansdocent mag de workshop annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig animo, langdurige ziekte, etc.

Ingeval van annulering voor de aanvang van de sessie/ workshop/ traject heeft de cursist/ ontvanger recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de Workshop plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lestijd.

1:1 / duo / kleine groep(4) op aanvraag 

annulering 

Wordt een sessie vroegtijdig beëindigd door de ontvanger, dan zal er geen teruggave plaatsvinden. 
Mocht er sprake van onmacht zijn, welke met Stephanie Beekvelt in overleg is gedaan. Zal na een gesprek tussenbeide altijd naar een tegemoetkoming gekeken worden. Al dan niet in het verplaatsen als in een andere mogelijkheid of deels van de investering terug te krijgen. 

Losse sessie/ Massage  / Workshop

Annulering

Bij annuleren 7 dagen voor de eerstvolgende afspraak / Workshop, wordt er 25% in rekening gebracht.

Bij het annuleren 48uur voor aanvang van de afspraak / Workshop, wordt er 50% in rekening gebracht.

Bij annulering in de 48u voor aanvang van de afspraak / Workshop, wordt 75% in rekening gebracht.

Bij het vergeten van / niet komen voor de afspraak / Workshop zonder afmelding, wordt 100% in rekening gebracht. 


Ziekte en afwezigheid

Bij ziekte/afwezigheid van Stephanie ontvangt de cursist/ ontvanger (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen afspraam per SMS/Whats-app en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de ontvanger ook telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerst geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. U heeft dan recht op restitutie. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Stephanie Beekvelt hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op telefoonnummer 06-46347308. Bij verhindering van de cursus vindt geen restitutie van de betaalde afspraak plaats. 

 

Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Stephanie Beekvelt Dansdocent